Jdi na obsah Jdi na menu

Adresa

 

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Šumperku

M. R. Štefánika 10, 787 01 Šumperk

tel. 583 213 761, bjbspk@centrum.cz

Mapa (Mapy.cz)

č. účtu: 241738508 / 0300  IČ: 65496892

Průchod do dvora z ul. M.R. Štefánika:                                        Vchod:

 

Obrazek Obrazek

Pravidelné bohoslužby - v neděli 9:30.

 

Baptisté

 

Jsme křesťanskou protestantskou církví. Spolu s ostatními křesťany máme společné prvokřesťanské vyznání víry. Prvotní církev seřadila základní články víry v Boha, jako obranu proti bludným směrům. Jsme přesvědčeni, že církve, které přijímají plné znění tohoto „vyznání víry“, jsou křesťanskou církví. Ty které nepřijímají plně uvedené věroučné články jsou buď náboženskou společností, nebo sektou. Vyznání víry zní:

 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel, a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud příjde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, z mrtvých vstání a život věčný.

Ámen

 

Naše jméno zní Bratrská jednota baptistů. Vlastní pojmenování současně umožňuje nahlédnout do duchovních postojů, jak dále uvádí rozbor jména.

 

Bratrská jednota – hlásí se k odkazu Jednoty bratrské, této světlé stránky našich dějin. Jednota bratrská byla věrná v kázání evangelia, výkladu Bible-Písma Svatého. Pro tuto věrnost dosáhli velké autority v celém křesťanském světě. Reformátoři chtěli znát biblická stanoviska Jednoty bratrské. Tato křesťanská církev dala světu Jana Amose Komenského, který byl jejím posledním biskupem-správcem.

 

Baptisté – byla původně přezdívka našich předchůdců. Pochází z řeckého slova baptizen – křtíti, ponořiti. Ukazuje na to, že zastáváme křest těch, kteří se svobodně rozhodli pro Pána Ježíše Krista. Uvěřili evangeliu, činili hluboké pokání a přijali milost odpuštění svých hříchů. Na základě této víry jsou bratři, nebo sestry pokřtění. Z toho vyplývá, že nechceme být formálními křesťany.

Našimi předchůdci byli anabaptisté, jako radikální křídlo světové reformace. V 16. století před pronásledováním a vyhlazováním unikali ze Švýcarska přes Německo na jižní Moravu. Zde zakládali „bratrské dvory“. Byly to komunity o padesáti až šedesáti rodinách. Jsou známi pod jménem Habáni. Jejich počet dosahoval až padesáti tisíc. Byla to přesně biblicky vedená společenství. Proto prožívali Boží požehnání a dosahovali vysoké úrovně v jednotlivých řemeslech a hospodaření. Po bitvě na Bílé hoře museli i Habáni opustit Moravu a historická kontinuita s anabaptisty byla přetržena. Teprve před sto roky začaly na našem území vznikat první sbory baptistů, jako výsledek misie německých a později amerických bratří.  

Naše Bratrská jednota baptistů vytváří samostatná společenství – sbory, v čele s kazatelem sboru. Bohoslužebná shromáždění jsou oproštěna od ceremonií. Hlavní část tvoří kázání a výklad Božího Slova. Součástí shromáždění jsou duchovní písně. Hudební skupiny mládeže zpívají moderní duchovní písně. Do shromáždění je vstup volný. Je možné si zde po shromáždění opatřit Bible, i jinou křesťanskou literaturu. Hosté si mají možnost vyžádat duchovní rozhovory a svěřit se se svými otázkami a problémy.

 

Jako jediný pramen učení uznáváme Bibli – Písmo Svaté. Z něho se dozvídáme následující:

Pán Ježíš Kristus věčný, jednorozený Boží syn je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi (Jan 1,1-14; Filipským 2,9-11)

Svou nevinnou, zástupnou obětí na kříži vydobyl všemu lidstvu odpuštění hříchů. (Židům 9,28; 10,14; 9,13-14; Římanům 5,8)

Kdo uvěří této radostné zprávě, prosí Pána Ježíše Krista o odpuštění svých hříchů (Jan 14,6; 1.Janova 1,9).

Dosahuje smíření s Otcem v nebesích a skutečný, věčný život (Zjevení 3,20; Jan 1,12; 1.Jan 1,7; Římanům 8,37-39).

Byla smazána nejčernější minulost (Římanům1,20-32; Efezkým 2,1-7).

Kdo dosáhne jistoty odpuštění hříchů, ztrácí silácký postoj pýchy. Proto prosí Ježíše Krista, aby vstoupil do jeho života jako Pán a postaral se o jeho další požehnanou režii (Římanům 8,32; Skutky 16,32-34; Galatským 1,11-13).

Potom má své opodstatnění biblický křest. Je to krok víry, že stejná moc, která působila při vzkříšení Pána Ježíše z mrtvých, bude působit i v novém životě (Marek 16,16; Skutky 2,38).

Pán Ježíš Kristus tak činí prostřednictvím Ducha Svatého, kterého můžeme vědomě přijmout. On vypůsobí ovoce Ducha Svatého, kterého můžeme vědomě přijmout. On vypůsobí ovoce Ducha Svatého jako produkt zdravého křesťanského života. Dále zmocní k radostnému svědectví a k radostné práci dary Ducha Svatého (Lukáš 11,13; Galatským 3,2b; Skutky 2,38; Galatským 5,22; Skutky 1,8; Římanům 8,14-17; 1.Korintským 12,1-11; Římanům 12,1-8).

 

 

Baptisté hájí dobrovolnost a svobodu svědomí, jako nezadatelné právo lidského ducha. Jsou vzdálení každého znásilňování. Svoboda ale není nevázanost. Je to určitý druh svázání, v tomto případě požadavky našeho Pána a Spasitele.

-