Jdi na obsah Jdi na menu

Čtyři skutečnosti, které vyžadují rozhodnutí

4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout

"Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi."

Jan 1,12

Přijmout Ježíše znamená

 • přiznat, že jsem hříšný a obrátit se k Bohu (pokání)
  "Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy." Skutky 3,19
 • spoléhat na to, že Ježíš sám vyřešil problém mého hříchu
  "Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit." Efezským 2,8-9
 • pozvat Ježíše do svého života a nechat se jím vést
  Ježíš řekl: "Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu." Zjevení 3,20

Nestačí jen intelektuální přesvědčení, že Bůh existuje, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nejde ani o žádný citový zážitek. Je potřeba udělat rozhodnutí a začít důvěřovat Ježíši.

Tyto dva obrázky znázorňují dva způsoby života

ObrazekObrazek
Tento člověk nepozval Ježíše do svého života a žije nezávisle na Bohu. Jeho hříchy mu nejsou odpuštěny a sám za ně také ponese trest.Tento člověk pozval Ježíše do svého života a jeho hříchy jsou mu odpuštěny. Není od Boha oddělen, má s ním vztah a žije životem, pro který ho Bůh stvořil.

Který obrázek představuje tvůj život?
Je nějaká překážka, která ti brání pozvat Ježíše do svého života?

Dále je vysvětleno, jak můžeš Ježíše Krista přijmout.

Ježíše můžeš přijmout třeba hned teď.
Své rozhodnutí začít důvěřovat Bohu můžeš vyjádřit modlitbou. (Modlitba je rozhovor s Bohem.)

Bůh tě zná. Je důležité, co Bohu říkáš, ne jakými slovy to říkáš.

Zde je příklad, jak se můžeš modlit:
"Pane Ježíši, potřebuji tě. Odpusť mi, prosím, moje hříchy. Děkuji ti za to, že jsi za mě zemřel na kříži. Otvírám ti svůj život a prosím, abys mě vedl a změnil mě v takového člověka, jakého mě chceš mít."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál?
Jestli ano, můžeš se tak teď modlit a Ježíš, jak slíbil, vstoupí do tvého života.

Můžeš si být jistý, že Ježíš je ve tvém životě?
Myslel jsi to upřímně, když jsi v modlitbě zval Ježíše do svého života? Ježíš slíbil, jak je psáno ve Zjevení 3,20, že k tobě vejde. Věříš mu, že to udělal? Můžeš si být jistý, že Bůh odpověděl na tvou modlitbu. On je spolehlivý. Podle Bible můžeme vědět, že všichni, kdo přijali Pána Ježíše, mají věčný život.

"A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život."

1. list Janův 5,11-13

Často Bohu děkuj z to, že Kristus vstoupil do tvého života a že tě nikdy neopustí (Židům 13,5). Na základě jeho zaslíbení si můžeš být jistý, že Ježíš v tobě žije a že s ním máš už teď věčný život. On nikdy nelže.

Důležitá připomínka…

Nespoléhej na pocity
Jistota, že máme vztah s Bohem, je založena na autoritě Božího slova, ne na pocitech. Základem křesťanova života je víra, důvěra ve spolehlivost Boha a jeho slova. Následující obrázek ukazuje vztah mezi fakty (Bůh a jeho slovo), vírou (spoléhání se na Boha a jeho slovo) a pocity (reakce na různé situace).

Obrazek

Pilotovi jeho smysly občas říkají jednu věc, zatímco přístrojová deska tvrdí něco jiného. Udělal by ovšem velkou chybu, kdyby se spoléhal na své smysly. Pilot se musí naučit spoléhat se (věřit) na přístrojovou desku (fakta), ne na své smysly (pocity).

Stejně tak i my se musíme naučit věřit spolehlivému Bohu a jednat podle jeho slova, ne podle pocitů, které se často mění.

Co se stalo, když jsi přijal Ježíše?
V okamžiku, kdy jsi vírou přijal Ježíše do svého života, stalo se mimo jiné toto:

 1. Ježíš vstoupil do tvého života (Zjevení 3,20).
 2. Byly ti odpuštěny hříchy (Koloským 1,14).
 3. Stal ses Božím dítětem (Jan 1,12).
 4. Dostal jsi věčný život (Jan 5,24).
 5. Začal jsi žít životem, kterým ti Bůh připravil a pro který tě stvořil (Jan 10,10; 2. Korintským 5,17; 1. Tesalonickým 5,18).

Přijetí Ježíše Krista je nejvýznamnější a zároveň nejradostnější událostí ve tvém životě.

Jak může křesťan růst ve víře?
"Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista."

2. list Petrův 3,18

Základem pro duchovní růst je naše neustálá důvěra Ježíši. V růstu ti pomohou:

Modlitba - mluv denně s Bohem. (Jan 15,7)
Boží slovo - čti denně Bibli. (Skutky 17,11) Začni Janovým evangeliem.
Poslušnost - poslouchej Boha v každém okamžiku svého života. (Jan 14,21)
Svědectví - vyznávej Ježíše denně svým životem i slovy. (Matouš 4,19; Jan 15,8)
Důvěra - důvěřuj Ježíši v každé oblasti svého života. (1. list Petrův 5,7)

Zdrojem duchovního růstu je Duch svatý. Umožni mu, aby tě vedl ve tvém každodenním životě a svědectví.

Důležitost společenství křesťanů

V listu Židům 10,25 jsme napomínáni, abychom neopouštěli společenství křesťanů. Více polínek pohromadě hoří jasným plamenem. Odložíme-li však jedno stranou, rychle uhasíná a chladne. Podobně je tomu i s křesťany. Pokud ještě nejsi členem skupinky křesťanů, kteří se zabývají studiem Bible, zapoj se do některé. Navštěvuj také některou z církví, které vyznávají Krista a učí jeho slovu - Bibli.

Mluv s dalšími lidmi o Pánu Ježíši

<<< zpět